Audit požární ochrany

Na požárních auditech spolupracujeme se společností Seaspol s.r.o., která je renomovanou značkou v oboru.

Zajišťuje asistenční službu mimo pracovní dobu, ve dnech pracovního volna a o svátcích. Samozřejmostí je pojistná smlouva zaručující náhradu škody vzniklé klientovi jednáním zaměstnanců společnosti Seaspol s.r.o.

  • zpracování, zavedení a vedení veškeré předepsané dokumentace
  • zpracování evakuačních plánů a zajištění profesionálně vycvičených osob pro požární zásah
  • organizace a provádění cvičných požárních poplachů
  • zajištění kvalifikované obsluhy ústředen elektrické požární signalizace
  • dodání a revize hasicích zařízení a hydrantů a jejich pravidelná kontrola
  • školení zaměstnanců, včetně zaměstnanců externích a servisních organizací
  • školení a odborná příprava preventivních požárních hlídek
  • zpracování pokynů, provozních řádů apod.

Kontrolní činnost a údržba je v souladu s obecně platnými podmínkami a požadavky na požární ochranu. Veškerá činnost je dle zákona č.133/1985Sb. o požární ochraně, včetně navazujících nařízení a vyhlášek.