GDPR

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK NAŘÍZENÍ EU 2016/679 – GDPR

  1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S.B.S. Services s.r.o., IČ: 26418509, se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka číslo 80681 (dále jen správce) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

  1. ZABEZPEČENÍ INFORMAČNÍ SÍTĚ

Data v informační síti S.B.S. Services s.r.o. jsou vytvářeny a ukládány z titulu oprávněného zájmu správce, plnění smluvních vztahů a plnění souvisejících legislativních požadavků, které se týkají všech zainteresovaných stran: zřizovatelů společnosti, zaměstnanců a zákazníků. Zabezpečení informační sítě a uložených dat a údajů (včetně osobních a citlivých) je na vysoké úrovni zabezpečení, kterou periodicky ověřuje odborně způsobilý IT. Přístupová práva (hesla) do informační sítě mají pouze pověření pracovníci, nikdy nejsou sdělována nepovolaným osobám nebo třetím stranám.

  1. ZABEZPEČENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Způsob sledování výstupů z bezpečnostních kamerových systémů užívaných při vstupech do sídla společnosti a střežených objektů je řízen podle stanoveného Metodického postupu. Osoby pohybující se v prostoru snímaném kamerami jsou o existenci kamerového systému informovány na vstupu do objektů informační tabulkou. Správce v souladu s ustanoveními nařízení GDPR bere na vědomí povinnost a učinil opatření, kterými zajistil garanci práv subjektu na zákonnou ochranu osobních údajů. Přístup do systému a k záznamům má povolený pouze pověřený IT, jednatel nebo Policie ČR,

  1. ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Zálohy příslušných databází jsou uloženy na serveru společnosti, nelze je „vyvolat“ bez znalostí přístupu do programu – odpovídá IT. Garantujeme zabezpečení serveru proti nepovolanému zásahu, systematicky zajišťujeme aktualizaci serveru, server i všechny statice mají pravidelně aktualizovaný antivir, na stanicích probíhá pravidelný servis.

  1. ARCHIVACE A SKARTACE DAT, DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme platný Archivační a skartační řád, který je zpracován jako vnitřní postup při manipulaci a skartaci s dokumenty vzniklými nebo vyřízenými v S.B.S. Services s.r.o. v zájmu racionalizace správní, operativní a provozní činnosti organizace. V souladu se stanovenými povinnostmi správce archivovaná osobní a citlivá data uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Řízená skartace je prováděna v souladu s platnou legislativou.

Společnost S.B.S. Services s.r.o. tímto prohlašuje, že splňuje veškeré náležitosti Nařízení EU 2016/679 – GDPR a její interní procesy jsou tomuto nařízení přizpůsobeny k datu 25. 4. 2018.

© 2019 • Tirata.cz